Klimaatdoel 2030 ver weg, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving.

De afgesproken reductie van broeikasgassen met 49 procent wordt met het huidige beleid niet gehaald, stelt kabinetsadviseur het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het kabinet-Rutte III haalt het eigen klimaatdoel voor 2030 bij lange na niet. Dat jaar zou de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent moeten zijn gedaald, beloofde het kabinet bij zijn aantreden in 2017. Maar slechts 34 procent is daadwerkelijk in zicht, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in zijn jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning.

De kans is bovendien groot dat het kabinet niet voldoet aan de door rechters bekrachtigde Urgenda-doelstelling: 25 procent minder uitstoot in 2020. Alleen als Nederland in een tweede strenge lockdown gaat (en de economie een nieuwe klap krijgt), de winter zacht is én de stroomexport gering, is het nog mogelijk dat Nederland dit jaar aan die eis voldoet, raamt het PBL. Om het klimaatdoel in 2030 wel te halen, zijn forse extra stappen nodig. Het kabinet moet daarvoor de jaarlijkse vermindering van de uitstoot verdubbelen: van 3 megaton per jaar nu naar 6 megaton per jaar van 2020 tot 2030, aldus het PBL.

Verantwoordelijk minister Eric Wiebes (VVD, EZK) schrijft in een reactie dat „er snel stappen nodig zijn om er zeker van te zijn dat we de doelen gaan halen”. Een ambtelijke werkgroep moet nog dit jaar voorstellen doen voor extra CO 2 -reductie, volgens Wiebes. Wat daarmee gebeurt, is aan een nieuw kabinet. Wiebes zet nu in op „intensiveren van bestaande afspraken”. Verder zijn er volgens hem recent veel maatregelen getroffen die niet zijn meegenomen in de ramingen, en het doel veel dichterbij brengen.

Ook de Raad van State is kritisch: het kabinet heeft afgelopen jaar geen wezenlijke vooruitgang geboekt. Het klimaatbeleid van het kabinet is onvoldoende en niet genoeg verankerd, aldus vicepresident Thom de Graaf. „De doelen halen kan alleen maar als niet overmorgen, maar nú aanvullende maatregelen worden genomen.”

Veel beleid dat volgt uit het in 2019 gesloten klimaatakkoord is vertraagd en nog niet klaar, waardoor het PBL geen oordeel kan geven. Bij het aardgasvrij maken van wijken wordt bijvoorbeeld nog druk geëxperimenteerd. „Daar kunnen we nog niet mee rekenen”, zegt Pieter Boot, hoofd van de sector klimaat bij PBL. Het PBL ging in de berekening van vorig jaar bovendien nog uit van een strenge CO 2 -heffing, die de industrie ertoe zou aanzetten het doel van 14,3 megaton minder uitstoot te halen. Of dat lukt met de heffing die het kabinet op Prinsjesdag als wetsvoorstel naar de Tweede Kamer stuurde, weet het PBL niet.

(bron: NRC  Handelsblad, 31-10-2020)

shirtOn